Od 1. maja dvajset muzejev brez meja

10.april 2017

Od 1. maja dvajset muzejev brez meja

Partnerstvo »Muzeji brez meja«, ki je leta 2014 združilo dve muzejski ustanovi iz Slovenije in dve iz Italije, se je razvilo v veliko muzejsko navezo dvajsetih ustanov iz Slovenije, Italije in Hrvaške. Namen tega partnerstva je spodbujanje čezmejnega in medsebojnega obiska muzejev in galerij na območju cele Primorske, velikega dela Furlanije – Julijske Krajine, Istre in Kvarnerja.

V četrtek, 13. aprila so se v Pokrajinskem Muzeju Koper srečali predstavniki dvajsetih muzejev in galerij iz Slovenije, Italije in Hrvaške in s podpisom zapečatili pogodbo o sodelovanju v prenovljenem, obsežnejšem in močnejšem partnerstvu »Muzeju brez meja – Musei senza confini – Muzeji bez granica«.

Dogovor, ki bo od začetka maja imel tudi svojo spletno stran, dosegljivo preko domen MuzejiBrezMeja.eu, MuseiSenzaConfini.eu in MuzejiBezGranica.eu, določa, da lahko vsi obiskovalci enega od muzejev partnerstva, ki so kupili posamično ali pa družinsko vstopnico in obiščejo drugi muzej ali galerijo, v eni izmed ostalih dveh držav partnerstva, v roku 20 dni pri vstopu koristijo 50-odstotni popust.

Partnerstvo ni sicer le finančno, saj bodo sodelujoči muzeji in galerije omogočili vzajemno promocijo in širili informacije o bogati kulturni dediščini, ki jih hranijo in tako spodbujali pretok znanja in zavesti o skupni dediščini in skupni zgodovini teh obmejnih krajev. V obdobju, ko praznujemo 60 let obstoja Evropske unije, je to pomemben prispevek k razvoju skupne identitete in zavesti, da smo vsi del ene velike družine narodov, ki se spoštujejo.

V partnerstvu sodelujejo:

Ekomuzej Batana Rovinj, Etnografski Muzej Istre Pazin, Pomorski i Povijesni Muzej Hrvatskog Primorja Rijeka, Povijesni i Pomorski Muzej Istre Pula, Hrvatski Muzej Turizma Opatija, Muzej Antičkog Stakla Zadar, Musei civici di Udine, Civici musei di Trieste, Fondazione Coronini Cronberg Gorizia, Musei storico e parco di Miramare, Polo museale del Friuli – Venezia Giulia, Goriški Muzej, Pilonova Galerija Ajdovščina, Kobariški Muzej, Pomorski Muzej “Sergej Mašera” Piran, Pokrajinski Muzej Koper, Muzej Slovenskih Filmskih Igralcev Divača, Tolminski Muzej, Park Vojaške Zgodovine Pivka, Obalne Galerije Piran, Notranjski Muzej

20170413_130446

 

Dal primo maggio venti musei senza confini

La partnership “Musei senza confini” che nel 2014 ha unito in un accordo due musei sloveni e due italiani si è sviluppata ed allargata fino a formare una rete di venti musei tra Italia, Slovenia e Croazia. L’agevolazione delle visite transfrontaliere dei musei copre l’area del Friuli orientale e del Venezia Giulia, del Litorale sloveno e di parte dell’Istria e del Quarnaro.

Il tredici aprile si riuniranno al Museo regionale di Capodistria i rappresentanti di venti musei e gallerie tra Italia, Slovenia e Croazia per siglare l’accordo nella partnership allargata e rafforzata “Musei senza confini – Muzeji brez meja – Muzeji bez granica”.

L’accordo, che dall’inizio di maggio avrà anche la propria pagina web, accessibile agli indirizzi MuseiSenzaConfini.eu, MuzejiBrezMeja.eu e MuzejiBezGranica.eu,  prevede che i visitatori muniti di biglietto singolo o familiare potranno, entro 20 giorni, visitare un museo di un altro dei due Paesi partner, pagando soltanto il 50% del costo dell’entrata.

La partnership non è solo di valore economico in quanto i musei e le gallerie faciliteranno una mutua promozione e diffonderanno, nell’ambito dell’iniziativa, le informazioni sulla ricchezza dell’eredità culturale ivi conservata ed in questo modo stimoleranno il flusso di conoscenza e consapevolezza di una eredità e di una storia comune di questi luoghi. In un momento nel quale celebriamo i 60 anni dell’Unione europea ciò rappresenta un importante contributo allo sviluppo di un’identità comune e alla consapevolezza di essere tutti parte di una grande famiglia di popoli che si rispettano.

Ekomuzej Batana Rovinj, Etnografski Muzej Istre Pazin, Pomorski i Povijesni Muzej Hrvatskog Primorja Rijeka, Povijesni i Pomorski Muzej Istre Pula, Hrvatski Muzej Turizma Opatija, Muzej Antičkog Stakla Zadar, Musei civici di Udine, Civici musei di Trieste, Fondazione Coronini Cronberg Gorizia, Musei storico e parco di Miramare, Polo museale del Friuli – Venezia Giulia, Goriški Muzej, Pilonova Galerija Ajdovščina, Kobariški Muzej, Pomorski Muzej “Sergej Mašera” Piran, Pokrajinski Muzej Koper, Muzej Slovenskih Filmskih Igralcev Divača, Tolminski Muzej, Park Vojaške Zgodovine Pivka, Obalne Galerije Piran, Notranjski Muzej

 

Od 1. svibnja dvadeset muzeja bez granica

Partnerstvo “Muzeji bez granica”, koje je 2014. godine udružilo dva muzeja iz Slovenije i dva iz Italije, razvilo se i proširilo na mrežu od dvadeset muzeja iz Hrvatske, Slovenije i Italije. Potiče prekogranične i uzajamne posjete muzejima i galerijama na cijelom području Primorja, velikom dijelu Furlanije – Julijske krajine, Istre i Kvarnera.

Trinaestog travnja će se u Pokrajinskom muzeju u Kopru okupiti predstavnici dvadeset muzeja i galerija iz Hrvatske, Slovenije i Italije, koji će potpisivanjem sporazuma o suradnji zapečatiti obnovljeno, ojačano i prošireno partnerstvo »Muzeju brez meja – Musei senza confini – Muzeji bez granica«.

Sporazumom, koji će od početka svibnja imati vlastitu internetsku stranicu, dostupnu na adresama MuzejiBezGranica.eu, MuzejiBrezMeja.eu i MuseiSenzaConfini.eu, predviđeno je da će posjetitelji koji budu imali pojedinačnu ili obiteljsku ulaznicu jednog od partnerskih muzeja moći, u roku od 20 dana, posjetiti jedan od muzeja ili galerija u nekoj od drugih dviju partnerskih zemalja, s popustom od 50% na cijenu ulaznice.

Ovo partnerstvo nije pokrenuto samo iz financijskih razloga, već omogućuje uzajamnu promociju i širenje informacija o bogatoj kulturnoj baštini, na taj način potičući protok znanja i svijesti o zajedničkoj baštini i povijesti tih pograničnih područja. U vrijeme kada slavimo 60. obljetnicu Europske unije, ovo predstavlja važan doprinos razvoju zajedničkog identiteta i svijesti da smo svi dio jedne velike obitelji naroda koji se međusobno poštuju.

Ekomuzej Batana Rovinj, Etnografski Muzej Istre Pazin, Pomorski i Povijesni Muzej Hrvatskog Primorja Rijeka, Povijesni i Pomorski Muzej Istre Pula, Hrvatski Muzej Turizma Opatija, Muzej Antičkog Stakla Zadar, Civici musei di Trieste, Fondazione Coronini Cronberg Gorizia, Musei storico e parco di Miramare, Polo museale del Friuli – Venezia Giulia, Goriški Muzej, Pilonova Galerija Ajdovščina, Kobariški Muzej, Pomorski Muzej “Sergej Mašera” Piran, Pokrajinski Muzej Koper, Muzej Slovenskih Filmskih Igralcev Divača, Tolminski Muzej, Park Vojaške Zgodovine Pivka, Obalne Galerije Piran, Notranjski Muzej