Muzejski blog: Kako približati muzej srednjim šolam?

3.november 2023

Kako omogočiti srednjim šolam, da s pomočjo muzeja lažje dosegajo učne cilje?

Kako ustvarjati programe v sodelovanju s srednjimi šolami, v skladu z njihovimi potrebami in željami?

Ali lahko, kljub objektivnim težavam pri organizaciji obiskov muzejev, najdemo pot, ki prinese zadovoljstvo sodelujočih dijakov?

Na zgornja in številna druga vprašanja so, ob predstavitvi dobrih praks, skušali  na Kulturnem bazarju v regiji, odgovoriti predstavniki muzejskih ustanov, Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in srednjih šol, ki se trudimo približati kulturno-umetnostno vzgojo dijakom.

Park vojaške zgodovine in obisk srednješolskih skupin  

Park vojaške zgodovine je v primerjavi z glavnino slovenskih muzejev z večdesetletno tradicijo delovanja relativno mlado muzejsko središče, ki bo šele s prihodnjim letom, leta 2024, zakorakalo v polnoletnost – prvi paviljon z muzejsko zbirko je bil namreč odprt leta 2006. Park je bil ob odprtju javnosti nepoznan, obisk je bil skromen, organizirane skupine so bile redke, šolskih skupin pa praktično nismo beležili.

Prepoznavnost Parka kot muzejske, turistične in izletniške točke se je povečala šele s postopno širitvijo muzejskih zbirk in razstav, zlasti pa po odprtju novega muzejskega paviljona leta 2015, v katerem je bila postavljena stalna razstava »Pot v samostojnost« kot nosilna razstava Parka. Razstava prikazuje proces slovenskega osamosvajanja, ki je zajet tudi v učnih načrtih vseh smeri srednješolskega izobraževanja, s čimer so vsebine Parka vojaške zgodovine postale aktualne tudi za organizirane srednješolske skupine.

Po odprtju novega muzejskega paviljona se je pojavilo vprašanje, na kakšen način približati muzejske vsebine ravnateljem srednjih šol in profesorjem, da bi v njih prepoznali potencial in dragoceno učno orodje za pomoč pri doseganju učnih ciljev iz programa. Odgovornim na področju vzgoje in izobraževanja smo se predstavili tako v okviru sejemske dejavnosti – recimo na vsakoletnem posvetu ravnateljev, Kulturnem bazarju in drugih dogodkih, namenjenih predstavljanju vsebin s področja kulturno-umetnostne vzgoje – kot tudi s klasičnimi promocijskimi orodji. V tem sklopu smo posodobili zloženke, pripravili dodaten promocijski material s prilagojenimi programi za srednje šole in na šole naslovili dopise s predstavitvijo programov za šolske skupine. Osnovnim in srednjim šolam z območja zahodne in osrednje Slovenije smo se v nekoliko nekonvencionalnem pristopu predstavili celo z neposrednim obiskom na šolah, kar je tudi pomembno doprineslo k muzejski prepoznavnosti.

Park vojaške zgodovine danes na letni ravni obišče okrog 500 organiziranih skupin, od tega je kar ena tretjina oz. dobrih 150 šolskih. Pri tem sicer prednjačijo osnovnošolske, se pa v zadnjih letih pomembno dviga tudi obisk srednješolskih skupin. Posebej veseli smo dejstva, da ogled Parka vojaške zgodovine ostaja v učnih programih in da se šole redno vračajo z novimi generacijami dijakov.

Ponudba Parka vojaške zgodovine za srednješolske skupine

Ob obisku srednješolskih skupin je poseben poudarek dan ogledu nosilne razstave »Pot v samostojnost«, ki je bila zasnovana v skladu s splošnimi učnimi načrti in ki sistematično predstavlja potek osamosvajanja Republike Slovenije vse do razglasitve samostojne države in osamosvojitvene vojne leta 1991. Posebnost muzejskega prikaza je v tem, da so vanj neposredno vključeni tudi dragoceni eksponati s pomembno vlogo med vojno za Slovenijo leta 1991 – tanka M-84 in T-55, letalo MiG-21, helikopter Gazela TO-001 in več drugih vozil, ki predstavljajo dragoceno vojaško tehnično zapuščino. Vodenja vedno prilagodimo starosti in predznanju dijakov, razlaga pa je zasnovana tako, da sledi učbeniški predstavitvi ter pregledno predstavlja osrednje družbeno-politične mejnike iz zgodbe slovenske osamosvojitve z vzporednimi vojaškimi aktivnostmi tistega obdobja.

Ob 30. obletnici osamosvojitve Republike Slovenije je Park vojaške zgodovine skupaj z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo in Arhivom Republike Slovenije pripravil pedagoško-zgodovinski projekt »Zbrali smo pogum«, katerega vsebine so pomembno okrepile muzejsko pedagoško ponudbo. V okviru projekta je bila postavljena spletna razstava z bogatim fotografskim, dokumentarnim in video materialom, posneti so bili trije krajši izobraževalni filmi ter pripravljeno učno gradivo. Vsebine, ki zajemajo tematske sklope plebiscita za samostojno Slovenijo, obdobje razglasitve samostojne Slovenije in obdobje slovenske osamosvojitvene vojne, so na voljo na spletnem portalu »Zbrali smo pogum« in predstavljajo dobrodošlo pomoč učiteljem in profesorjem pri obravnavi tega obdobja.  

V pedagoških krogih je bil lepo sprejet tudi delovni zvezek »Pot v samostojnost«, ki ga je pripravila kustosinja Ana Čič v sodelovanju z dr. Vilmo Brodnik z Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. Delovni zvezek sledi vsebinam razstave »Pot v samostojnost« in je namenjen poglobljenemu spoznavanju obravnavane tematike.

Poleg ogleda razstave »Pot v samostojnost« lahko srednješolske skupine obravnavo obdobja slovenske osamosvojitve dopolnijo tudi z ogledom dokumentarnega filma o tej temi, na povpraševanje profesorjev je na voljo tudi večnamenska multimedijska dvorana, kjer lahko profesorji sami izvedejo del učnega programa.

Šolske skupine strokovni del ogleda najpogosteje kombinirajo z muzejsko doživljajsko ponudbo, ki jo predstavlja obisk notranjosti podmornice P-913 Zeta, kjer se v živo poučijo o življenju in delu podmorničarjev. Obisk sklenejo z ogledom dragocenih primerkov vojaške tehnične dediščine iz obdobja II. svetovne vojne in obdobja ameriške vojaške pomoči Jugoslaviji v 50. letih prejšnjega stoletja.

Dialog s srednjimi šolami

Poslanstvo Parka vojaške zgodovine je v tem, da zbira, evidentira, hrani in predstavlja snovno ter nesnovno dediščino, ki je kakorkoli povezana z vojaško zgodovino slovenskega nacionalnega prostora, pri čemer so posebni poudarki dani dediščini, povezani z glavnimi zbirkami Parka vojaške zgodovine: oklepnim vozilom, artileriji, letalstvu in še posebej obdobju osamosvojitve in vojni za obrambo samostojnosti Republike Slovenije leta 1991.  

 

Park si med glavnimi cilji prizadeva mladim približati prelomno obdobje slovenske osamosvojitve, ki je bilo ključno za sodobni razvoj države, in jih spodbuditi k poglobljenemu raziskovanju te tematike. Naša dolžnost je tudi v tem, da prek razstavljenih vsebin vse generacije, zlasti pa najmlajše, na katerih leži prihodnost države, opozarjamo na pomen strpnosti in miru, saj ta, kot z žalostjo opazujemo v zadnjem času, ni samoumeven.  

In prav v tem se po našem mnenju skriva glavna moč muzejev – kot svojevrstno stičišče preteklosti in sedanjosti nudijo drugačen pristop k obravnavi vsebin, opredeljenih v učnih programih, ter kot taki predstavljajo pomembno motivacijsko sredstvo in lahko pomembno doprinesejo k doseganju učnih ciljev, hkrati pa mladim odpirajo nove perspektive in drugačne poglede k obravnavani tematiki.

Pri tem je ključno sodelovanje s srednjimi šolami, saj lahko le ob uspešnem dialogu z ravnatelji in profesorji muzeji v polnosti predstavijo svoje vsebine ter jih v največji možni meri prilagodijo učnim načrtom. Temu načelu sledimo tudi v Parku vojaške zgodovine, s čimer se muzejska ponudba nenehno dopolnjuje, muzejska izkušnja obiskovalcev pa izboljšuje. Uspešnega sodelovanja se nadejamo tudi v bodoče.

Avtorica: Lorena Jaksetič